E3 – Simon’s Art Gallery Tour

Simon talks through some of the awesome art on display at E3!